دیداردکترامیری بافرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت؛ دیدار جانشین مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه جانشین مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه دیدارکرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ،دکتر حمیدرضا امیری به همراه روسای ادارات حراست و روابط عمومی مخابرات استان، به مناسبت گرامیداشت