بازدید خبرنگاران استان کرمانشاه از مجلس شورای اسلامی
خبرنگاران کرمانشاهی در روز (چهارشنبه نهم شهریور ماه) با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار به میزبانی آقای مجتبی بخشی پور نماینده مجلس، بصورت مستقیم از روند پیگیری مطالبات مردم توسط نمایندگان و فضای مجلس آشنا شدند.