کسب رتبه اول مسابقات حفظ کل قرآن کریم توسط دکتر جهانگیر سر خوندی برای دهمین سال پیاپی
توجه به نخبگان قرآنی یک ضرورت فرهنگی در جامعه است بها دادن به شخصیت های برتر در خصوص حفظ و قرائت قرآن از ویژگی های یک جامعه اسلامی پویا رو به رشد و موفق است و نوعی امر به معروف و نشر حسنات وارزش‌گزاری در حوزه فرهنگ است .