گزارش سفر زیارتی خبرنگاران به مشهد مقدس

28 خبرنگاران اعزامی در سفر زیارتی مشهد گزارش سفر زیارتی خبرنگاران به مشهد مقدس ظهور عشق و یکرنگی در سفر زیارتی خبرنگاران کرمانشاهی به مشهد مقدس 28 خبرنگاران اعزامی در سفر زیارتی مشهد مقدس این سفر را که به همت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) صورت گرفت یکی از ماندنی ترین خاطرات خبرنگاران برشمردند و