روز خبرنگار گرامی باد

دکتر رضا داودی رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کرمانشاه و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در طی پیامی ۱۷ مرداد ماه، روز خبرنگار را به جامعه شریف اصحاب رسانه استان،
تبریک گفتند.