کدام ارزش با ارزش تر است / ارزشی ترین ارزش در نامه تمدن ایران

کدام ارزش با ارزش تر است / ارزشی ترین ارزش در نامه تمدن ایران دین ، آزادگی ، وطن دوستی،وحدت ملی و فرمان شاه همه ی این ها در نامه باستان ایران زمین ،ارزش هستند اما اگر انسان در شرایطی باشد که ارزش ها در مقابل هم قرار گیرند. چه می کند؟ شاهنامه قهرمانش را