اهدا خون یک وظیفه اجتماعی است
نشست خبری ریاست سازمان انتقال خون استان کرمانشاه
در سطح دنیا 75 درصد اهدا خون به علت کرونا کاهش یافت . در ایران هم کاهش داشت اما نه به اندازه دیگر کشورها . در 4 ماهه اول سال نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که میزان درخواست بیمارستان ها برای خون 20 درصد افزایش یافته است.