پیش بینی فصلی هواشناسی

بارش : مدل های پیش بینی فصلی همچنان ماندگاری واچرخند جنب حاره برای فلات ایران را نشان میدهد که همراه با ورود فاز لانینا، گویای بارش کمتر از نرمال در فصل پاییز می باشد. علئرغم تعدیل بارش طی فصل زمستان، میانگین آن همچنان کمتر از نرمال خواهد بود. با توجه به افزایش دما در زمستان