مسئولان در عمل به جامعه ایثارگری کمک کنند
نماینده مردم کنگاور در مجلس گفت: بخشی از جامعه ایثارگر، رزمنده ، جانباز و آزاده متاسفانه از فقیر ترین اقشار جامعه هستند مسئولان باید رسیدگی کنند،کمتر حرف بزنندو بیشتر عمل کنند.