رئیس بنیاد مستضعفان:
بنیاد مستضعفان جهیزیه دختران یتیم تحت پوشش کمیته امداد و #بهزیستی کشور را تامین کرد