مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد
قطع سهمیه بنزین ناوگان بار در صورت عدم ثبت نام در سامانه جامع سوخت
قطع سهمیه بنزین ناوگان بار در صورت عدم ثبت نام در سامانه جامع سوخت مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد و حومه گفت: در صورت عدم ثبت نام خودروهای ناوگان حمل و نقل بار تا ابتدای مهرماه سال جاری در سامانه جامع سوخت، سهمیه ویژه بنزین آنها قطع خواهد شد.