حضور مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه درمرکزپاسخگویی «سامد»

حمیدرضا امیری،مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه درمرکزپاسخگویی «سامد» حضورپیداکرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،مدیر مخابرات کرمانشاه ضمن حضوردرمرکزسامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت( سامد) حضوریافت وبه صورت مستقیم به مشکلات ودرخواستهای مردم شریف استان کرمانشاه پاسخ داد. براساس همین گزارش،مردم استان باشماره گیری تلفن ۱۱۱ به صورت مستقیم به طرح مشکلات ودرخواستهای خوددرزمینه های مختلف مخابرات