رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛
تاكنون بیش از ۷۸هزار هكتار از مزارع استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از اقدامات بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی طی هفت سال گذشته گفت؛ از سال ۹۲ تا سال ۹۹ بیش از ۲۸هزار هکتارسیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع کشاورزی استان اجرا شده و با احتساب این میزان، سطح سیستم های نوین آبیاری استان به بیش از ۷۸هزار هکتار رسیده است .