شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه:
گاز به شهر مرزی نودشه رسید
شهبازی مدیرعامل شرکت گازاستان بیان داشت: عملیات انتقال شبکه سراسری گاز به شهر مرزی «نودشه» ازتوابع شهرستان پاوه به پایان رسید.