خبرنگار: چشم وگوش سیال جامعه
در کشور ما شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، در هفدهم مرداد ماه سال ۷۷ به دست گروه واپسگرای طالبان، روز خبرنگار نام‌گذاری شده است..