بسمه تعالی سپاس خداوند متعال را که برما منت نهاد تاشاهد انسانهایی ازجنس مردم باشیم که در راه خدمت به مردم واعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سراز پا نشناخته و استوار و با نشاط گام برمی دارند. جناب دکتر محمدرشیدی نطق بی پرده شما دردفاع از حقوق مردم بار دیگر روح امید در دلهای