با انجام ۵۰۰ متر لوله گذاری، مشکل آب شرب روستای پشت تاله عثمانوند بخش سرفیروزآباد مرتفع شد
روستای پشت تاله عثمانوند بخش سرفیروز آباد از توابع شهرستان کرمانشاه با تعداد ۱۶۵ خانوار که در ۱۱۰ کیلومتری شهر کرمانشاه واقع است که با کمبود آب شرب مواجه بوده و با انجام ۵۰۰ متر لوله گذاری مشکل آب شرب این روستا مرتفع گردید.