به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کرمانشاه؛
مشکلات 5واحد تولیدی بررسی شد
در یکصد و پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید مشکلات 5واحد تولیدی بررسی شد