دکتر مرادی رئیس دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا:
موج چهارم کرونا احتمالا انگلیسی است
باتوجه به چرخش ویروس کرونای انگلیسی در کشور،این احتمال وجود دارد که موج چهارم کرونا از نوع "کرونای انگلیسی "باشد