عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه
فعاليتهای مشمول معافيت كشاورزی ماده ٨١ ق مالیات های مستقیم

عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان از نحوه محاسبه درآمد فعاليتهای کشاورزی معاف از مالیات به شرح زیر خبر داده اند : ▫️كشاورزی ▫️دامپروری ▫️پرورش ماهی ▫️پرورش زنبور عسل ▫️پرورش طيور ▫️ماهيگيری ▫️نوغانداری (پرورش كرم ابريشم) ▫️احياء مراتع و جنگلها ▫️باغداری ▫️نخيلات ( باغات خرما ) نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩٦-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩٦