نشست صمیمانه‌مدیران کل منابع طبیعی وثبت اسناد استان کرمانشاه

درنشستی صمیمانه مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وابخیزداری ودکتربشیری مدیر کل ثبت اسناد استان کرمانشاه با حضور معاونین املاک وکاداستر وحفاظت امور اراضی دو اداره پیرامون همکاریهای دو طرف به بحث وگفتگو پرداختند . بررسی تسریع در کاداستر اراضی ملی وصدور سند تک برگ در زمان کم مورد در این نشت مورد بحث قرار