عباس پور مدیرکل امورمالیاتی استان کرمانشاه؛
همکاری مودیان محترم مالیاتی با این اداره کل رضایت بخش است
همکاری مودیان محترم مالیاتی با این اداره کل رضایت بخش است و جای قدردانی دارد ایشان افزود مودیانی هم که هنوز اقدام به استفاده از خدمات جدید الکترونیکی وبخشودگی های مالیاتی ننموده اند از فرصت باقی مانده بهره لازم را ببرند