قرار گرفتن کرمانشاه در ریل توسعه با چهار سند اقتصادی
هرچند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کرمانشاه همچنان باقی است اما در سال ۹۸ رویدادهای مثبتی در این زمینه رخ داد و نمودار برخی شاخص‌های کلیدی رو به بهبود گذاشت؛ جهت‌گیری مثبتی که به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حاصل اجرای چهار سند اقتصادی بوده که همچنان در دستور کار است.