مقایسه آثار و نتایج نقد درونی و بیرونی قدرت

هنوز آهنی نیست زنگار خورد که رخشنده دشوار شایدش کرد تاریخ ساختارهای قدرت در ایران بیانگر این واقعیت است که گاهی نقد کانون قدرت در ساختار اجتماعی و سیاسی محدود به حریم محرمیت می‌شود یعنی در این شرایط کانون قدرت به جز نقد درونی هیچ نقدی را نمی‌پذیرد. دلایل آن متفاوت است ممکن است ساختار

یادداشت

رابطه رسانه با توسعه علی کرمی مدیر مسئول بشر موجودی مدنی و اجتماعی است که رشد و پیشرفت او در گرو ارتباطات اجتماعی است. رسانه‌های جمعی ابزار ارتباطات و عامل مهم در ایجاد رشد و توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی و…هستند.   دنیای علم و پیشرفت‌های مدنی و یافته‌های تحقیقات علمی نشان می‌دهد که کشورهای