# نگاهی به کتاب یادگار زریران#
یادگار زریران یکی از میراث ارزشمند و مکتوب ماست که از نه توی تاریخ با ما سخن می گوید و تا حدود زیادی از ذهنیت و کهن الگوهای ما پرده بر می دارد.