وضعیت برزخی ما

یادداشت سردبیر با کمی تعمق و تأمل کافی‌ست متوجه شرایط برزخی جامعه اکنون ما شد. حیات برزخی نتیجه شرایطی است که ملغمه‌ای از عناصر متضاد وناهمگون را در خود دارد.در این وضعیت، تضادها چنان خود را نشان می دهند و بر امور اصلی غلبه می‌یابندکه مهارآن‌ها ناممکن می‌شود در نتیجه باعث اتلاف بسیار سرمایه‌ها خواهد