مردی در حاشیه

میترا قاضوی مردی در حاشیه جای دنجی را انتخاب کردیم و نشستیم. یک میز دو نفره با رو میزی چهارخانه ی سبز و سفید، نور ملایمی از قابی سبز اریب بر ما می تابید، به غنچه های رز طبیعی زرد و گلدان های سپیدی که بر روی میز های کافه قرار داشت اشاره کرد و