کرونا و وسواس فکری-عملی کودکان

▪️ دکتر کیوان کاکابرایی کرونا و وسواس فکری-عملی کودکان در متون روان شناسی مرضی تحولی همواره اینگونه تصور می شد که بروز اختلال وسواس فکری- عملی (OCD) در کودکان نادر و محدود است. اما امروزه با تغییر سبک زندگی و سایر مناسبات تغییر شناخت اجتماعی در ساختار خانواده و جامعه این تصور کم رنگ شده