تغییر وتربیت ذائقه ادبی با تکیه بر سنت امکان پذیراست

تری ایگلتون در مورد،مراوده ونزدیکی فلسفه و ادبیات و فیلسوفانی که امروز به کار ادبیات می‌پردازند مطالبی را بیان کرده است که دکتر براهنی نیز در تایید وادامه آن در موخره خطاب به پروانه ها براین باوراست که بعد از جنگ دوم جهانی فلسفه جدی و عمیق و مهم پذیرفته است که فقط از طریق